Skip to content
Menu

Konkurs – „BioBazar – nowa dekada”

Ruszamy z konkursem!!!
Konkurs skierowany jest głównie do grafików, plastyków, rysowników, którzy są sympatykami BioBazaru, ale wziąć w nim udział może każdy! Zadanie jest proste: wymyśl, zaprojektuj nowe logo i koncepcję identyfikacji wizualnej BioBazaru.
Prace powinny być zainspirowane ekologią, naturą oraz nawiązywać do naszej postindustrialnej, macierzystej lokalizacji – Fabryki Norblina, do której wracamy już w drugiej połowie bieżącego roku!
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03 do godziny 12:00.
Swoje projekty prześlijcie na adres konkurs@biobazar.com.pl.
Powodzenia!
Regulamin poniżej

REGULAMIN KONKURSU „BioBazar – nowa dekada”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BioBazar – nowa dekada” (zwanego dalej „Konkursem”) jest MyEcolife sp. z o.o., organizator BioBazaru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307724 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w postaci udzielania informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji, sprawują jury oraz współpracownicy Organizatora.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Nagrody.

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (email).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku.

4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

5. Na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody – dla laureatów Konkursu wyłonionych w sposób wskazany w § 6 Regulaminu.

2. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie będą:

a. Pierwsza nagroda dla autora koncepcji (logo plus inne materiały, koncepcje graficzne jak plakat itp.), który otrzymał największą ilość głosów Jury – nagroda pieniężna w wysokości  5000 zł;

b. Druga nagroda dla autora pracy, który otrzymał drugą największą ilość głosów Jury – nagroda w postaci bonów zakupowych o łącznej wartości 1500 złotych brutto do wykorzystania na organizowanym przez Organizatora targu żywności BioBazar w Warszawie przy ul. Wołoskiej 3.

3. Do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody.

Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

4. W przypadku, gdy zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe zostało stworzone przez więcej niż jedną osobę, nagroda, o której mowa w pkt. 2 powyżej, zostanie wypłacona każdemu twórcy zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego w równych częściach.

5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę (w przypadku nagrody dla osoby, która zajmie drugie miejsce w Konkursie).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w konkursie i jego rozwiązania bez rozstrzygnięcia i wytypowania zwycięzców w konkursie.

§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 12.02.2021 roku od godz. 12:00 do dnia 31.03.2021 roku do godz. 12:00 zgodnie z następującym harmonogramem:

– Od 12.02.2021 roku od godziny 12:00 do 31.03.2021 roku do godziny 12:00 Uczestnicy będą mogli przesyłać Zgłoszenia Konkursowe za pośrednictwem maila na adres konkurs@biobazar.com.pl

– W dniu 19.04.2021 roku o godzinie 12:00 – Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu na stronie www.biobazar.com.pl/konkurs i profilach Facebook i Instagram BioBazar Fabryki Norblina.

§ 5. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie i przesłanie projektu nowego logo i koncepcji identyfikacji wizualnej BioBazaru („Zgłoszenie Konkursowe”). Zgłoszenie konkursowe zawierać powinno:

a. Nowe logo BioBazaru Fabryka Norblina w formie graficznej (format wektorowy FVG, pdf, jpg, ai  z uwzględnieniem hasła „Ekologiczne znaczy certyfikowane”;

b. Kolory uzupełniające wraz z zastosowaniem w pracy graficznej jak np. ulotka, plakat;

c. Propozycję czcionki/czcionek do używania w komunikacji;

d. Dodatkowe elementy graficzne do stosowania w komunikacji i pracach graficznych;

e. Opis koncepcji, inspiracje, ideę, hasło reklamowe, hasztag.

2. Prace konkursowe powinny być inspirowane ekologią, naturą, a także lokalizacją BioBazaru o charakterze postindustrialnym (Fabryka Norblina).

3. Zgłoszenia Konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkurs@biobazar.com.pl w okresie trwania Konkursu, określonym w § 4 niniejszego Regulaminu, wraz z podaniem Organizatorowi następujących danych: numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz adres zamieszkania.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

c) nie może zawierać treści reklamowych ani marketingowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących Fabryki Norblina oraz BioBazaru Fabryki Norblina;

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Dane zawarte w Zgłoszeniu Konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

6. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora w komunikacji promocyjnej Organizatora na stronie internetowej www.biobazar.com.pl oraz w kanałach mediów społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram).

7. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.

8. Dane Zgłoszenie Konkursowe może zostać opracowane przez kilka osób, przy czym w takim wypadku każdy z twórców Zgłoszenia Konkursowego musi spełniać wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu.

§ 6. WARUNKI WYBORU LAUREATÓW KONKURSU I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie Zgłoszenia Konkursowego.

2. W Konkursie zostaną wybrane 2 zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe.

3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez profesjonalne jury, którego skład jest następujący: Agnieszka Saternus, Joanna Żuchlińska, Paula Kapusta, Małgorzata Wyczółkowska, Paweł Durka, Kinga Nowakowska („Jury”).

4. Wybór laureatów Konkursu będzie przebiegał zgodnie z następującą procedurą:

a) Do dnia 08.04.2021 roku każdy z członków Jury otrzyma podgląd wszystkich Zgłoszeń

Konkursowych i do dnia 16.04.2021 roku Jury wybierze 2 najlepsze według własnego uznania Zgłoszenia Konkursowe;

b) Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną umieszczonych w dniu 19.04.2021 roku na stronie www.biobazar.com.pl/konkurs oraz na profilu Facebook i Instagram Organizatora.

5. Każdy z członków Jury głosuje indywidualnie.

6. W razie niejasności kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący Jury.

7. Z obrad Jury zostanie spisany stosowny protokół.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 19.04.2021 roku, przez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.biobazar.com.pl oraz w kanałach mediów społecznościowych Organizatora.

9. Jury, oceniając Zgłoszenia Konkursowe, stosować będzie następujące kryteria:

a) nadanie nowego charakteru logotypowi BioBazaru i jego wartość artystyczną;

b) przesłanie ekologiczne i zgodność z tematyką Konkursu;

c) świeże podejście do tematu  ekologii;

d) nawiązanie do postindustrialnego charakteru lokalizacji BioBazaru (Fabryka Norblina).

10. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź kontaktu telefonicznego na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 19.04.2021 roku.
Pierwsza nagroda w Konkursie (nagroda pieniężna) zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata Konkursu, a druga nagroda w Konkursie (bony o wartości 1500 złotych) zostanie przekazana Laureatowi Konkursu w sposób uzgodniony z Laureatem Konkursu, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera.

11. Przed wydaniem Nagrody w Konkursie Laureat Konkursu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przeniesienia praw autorskich do zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak podpisania oświadczenia zgodnego ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu może spowodować utratę prawa do Nagrody, która pozostanie własnością Organizatora.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowego numeru rachunku bankowego lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, jak również wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w konkursie.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MyEcolife sp. z o.o., organizator BioBazaru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307724.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach marketingowych (na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników Konkursu), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.

5. W związku z prowadzeniem Konkursu Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres e-mail;

c. numer telefonu;

d. data urodzenia.

6. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców Konkursu następujące dane:

a. numer rachunku bankowego (na cele przekazania Nagrody);

b. Życiorys artystyczny (o ile Laureat Konkursu przekaże swój życiorys artystyczny);

c. CV (o ile Laureat Konkursu przekaże Organizatorowi swoje CV)

d. Krótki opis zwycięskiej pracy (o ile Laureat Konkursu przekaże taki opis).

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

9. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres pięciu lat od daty zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

10. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełne do przesłanego w ramach Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik Konkursu.

3. Laureat Konkursu, z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c. wprowadzenie do obrotu,

d. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego

łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

g. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

h. eksploatacja w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,

i. wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,

j. oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych,

k. używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,

l. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, co obejmuje w szczególności publikację w wydawnictwach Organizatora lub podmiotów trzecich oraz na wykorzystanie wykonanej pracy konkursowej w działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami i poszczególnymi częściami Zgłoszenia Konkursowego.

5. Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu bez uprzedniego poinformowania o tym Laureata.

6. Laureat Konkursu na życzenie Organizatora zawrze w formie pisemnej odrębną umowę potwierdzającą przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego.

7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego na odrębnych polach eksploatacji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych również do celów promocyjnych samego Konkursu, a także promocji BioBazaru Fabryki Norblina.

9. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “[Konkurs BioBazar – nowa dekada]”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa, kwestie sporne rozwiązuje właściwy Sąd.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Organizatora www.biobazar.com.pl

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora Konkursu:

www.biobazar.com.pl/konkurs w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Warszawa, dnia 11.02.2021 roku

 Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU „BioBazar – nowa dekada”

POTWIERDZENIE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Niniejszy dokument jest podpisywany w związku z uczestnictwem w konkursie „„BioBazar – nowa dekada”” („Konkurs”) organizowanym przez MyEcolife sp. z o.o., organizator BioBazaru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307724 na zasadach określonych w regulaminie Konkursu („Regulamin Konkursu”). Fundatorem nagród w Konkursie jest również MyEcolife sp. z o.o., zwana dalej: „Fundatorem”.

[__] („Uczestnik Konkursu”) niniejszym oświadcza, że:

  1. Jest autorem Zadania konkursowego polegającego na stworzeniu i przesłaniu projektu nowego logo i koncepcji identyfikacji wizualnej BioBazaru, („Logo”) i Logo to jest wolne od wad prawnych.
  • Uczestnik Konkursu przenosi na Fundatora bez żadnych ograniczeń, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do Utworu. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Logo następuje w zakresie wynikającym z Regulaminu Konkursu. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Fundatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego zgodnie z Regulaminem. Uczestnik Konkursu udziela Fundatorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do Logo i udzielenia dalszych upoważnień w tym zakresie. Uczestnik Konkursu upoważnia Fundatora do dokonania zmian w Logo, w tym nieistotnych.
  • Każdorazowo w zakresie nieobjętym polami eksploatacji wskazanymi w § 9 pkt. 3 Regulaminu Konkursu, Fundatorowi będzie przysługiwać prawo korzystania z Logo oraz jego opracowań na polu eksploatacji nie wymienionym  w Regulaminie Konkursu na zasadzie licencji wyłącznej bez dodatkowego wynagrodzenia (z pełnym prawem do sublicencji).
  • Fundator potwierdza, że przekazane mu prawa przyjął.

Warszawa, dnia [__]

Fundator:                                                                                                          Uczestnik:

Bądź na bieżąco!