Skip to content
Menu

Rabat dla klientów Citibank na stoisku MyEcolife na BioBazarze!

Mamy dobre wieści dla wszystkich posiadaczy kart płatniczych Citibank! Czeka na Was rabat -10% na ekologiczne sery na stoiskach MyEcolife na BioBazarze w Warszawie i Katowicach.
Do zrobionych na BioBazarze zakupów powyżej 200 zł dołączamy niespodziankę!

Aby uzyskać rabat -10% na ekologiczne sery na stoiskach MyEcolife na BioBazarze w Warszawie i Katowicach:
– przed dokonaniem płatności poinformuj sprzedawcę, że zechcesz skorzystać z rabatu
– okaż sprzedawcy kartę Citi.

Aby otrzymać niespodziankę od BioBazaru:
– dokonaj w ciągu jednego dnia zakupów na dowolnych stoiskach na BioBazarze na kwotę minimum 200 zł brutto
– pamiętaj, by podczas zakupów zbierać paragony
– okaż paragony i kartę Citi w dniu zrobienia zakupów w Biurze BioBazaru, gdzie otrzymasz upominek niespodziankę 🙂

Regulamin akcji poniżej:

„Promocja dla klientów Citibank”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady akcji „Promocja dla klientów Citibank” dla Klientów BioBazaru Fabryka Norblina  w Warszawie i  BioBazaru Huta Baildon w Katowicach.
 2. Organizatorem akcji jest firmaMyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307724 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Nad prawidłowością przebiegu akcji czuwają osoby wyznaczone przez Organizatora w osobach Tomasza Dąbrowskiego i Małgorzaty Wyczółkowskiej.
 4. Akcja jest realizowana wyłącznie na terenie BioBazaru Fabryka Norblina  w Warszawie i BioBazaru Huta Baildon w Katowicach.
 5. Akcja trwa od 24.09.2020 r. do 25.10.2020 r.
 6. Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).

§ 2

ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. W ramach akcji „Promocja dla klientów Citibank”, o której mowa powyżej klientom dokonującym w okresie trwania akcji zakupu produktów w postaci ekologicznych serów holenderskich dostępnych w sprzedaży na stoiskach MyEcolife w ramach targów ekologicznych BioBazar organizowanych w Warszawie i Katowicach („Produkty”) udzielany będzie rabat. Rabat będzie wynosił 10% od ceny detalicznej Produktów i zostanie udzielony po okazaniu karty płatniczej Citibank, przy czym Uczestnik ma obowiązek poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu przed dokonaniem płatności za Produkt.

Ponadto, do zakupów dokonanych w okresie trwania akcji na BioBazarze w ciągu jednego dnia na kwotę co najmniej 200 zł brutto, potwierdzonej paragonami wystawionymi przez sprzedawców na BioBazarze odpowiednio w Warszawie lub w Katowicach, Organizator dołączy produkt gratis, przy czym Organizator samodzielnie podejmie decyzję, jaki to ma być produkt. Uczestnik może odebrać produkt gratis po okazaniu w Biurach BioBazaru znajdujących się na terenie BioBazarów w Warszawie i Katowicach paragonów z zakupów dokonanych na BioBazarze na łączną kwotę minimum 200 zł (objętą paragonami wystawionymi w tym samym dniu) oraz po okazaniu karty płatniczej Citibank.

 1. Suma paragonów na łączną kwotę co najmniej 200 złotych (słownie: dwieście złotych) brutto przedstawionych jednorazowo, upoważnia Uczestnika do odebrania tylko jednego produktu gratis. Pracownik Biura BioBazaru pieczętuje paragon lub paragony przedstawione przez Uczestnika akcji specjalną pieczątką.
 2. Jeden paragon może być zgłoszony do akcji tylko jeden raz.
 3. Uczestnikom akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym Regulaminem. Regulamin akcji dostępny jest w Biurze BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie i BioBazaru Huta Baildon w Katowicach oraz na stronie biobazar.com.pl.
 2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Promocja dla klientów Citibank” na adres: MyEcolife Sp. z o.o., ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2020 roku.

Warszawa, 23 września 2020 roku

Bądź na bieżąco!