Skip to content
Menu

Twoja historia związana z BioBazarem! Opisz ją i wygraj bon na zakupy na BioBazarze o wartości 300 zł

Przez 10 lat działania zyskaliśmy grono klientów, przyjaciół i entuzjastów tego miejsca. Bez Was BioBazar nie mógłby istnieć! 😍 A czy Wy macie piękne wspomnienia związane z naszym bazarem? 👉🏼 Podzielcie się nimi w komentarzu i wspólnie przeżyjmy jeszcze raz te niezapomniane chwile.

Autora/Autorkę najciekawszej historii nagrodzimy specjalnym bonem – 300 PLN do wydania na BioBazarze. Nie możemy doczekać się Waszych pięknych wspomnień! ✔️💚

REGULAMIN

akcji „BioBazar – Twoja historia”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady akcji „BioBazar – Twoja historia” dla Klientów BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Organizatorem akcji jest firmaMyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307724 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Nad prawidłowością przebiegu akcji czuwa osoba wyznaczona przez Organizatora w osobie Joanny Żuchlińskiej.
 4. Akcja trwa od 25.11.2020 r. do 28.11.2020 r.
 5. Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).

§ 2

ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji „BioBazar – Twoja historia” jest umieszczenie pod postem urodzinowym, który ukaże się na https://www.facebook.com/BioBazar.Warszawa/ w dniu 25 listopada 2020 r. komentarza z własną historią związaną z BioBazarem.
 2. Każdy Uczestnik może wielokrotnie brać udział w akcji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego Regulaminu.

§3

UPOMINEK

 1. Upominek w akcji „BioBazar – Twoja historia” stanowią bony zakupowe o łącznej wartości 300 złotych brutto („Upominek”), które są wykorzystania na terenie BioBazaru jako forma zapłaty za zakupy.
 2. Odbiór Upominku możliwy jest wyłącznie w Biurze BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie. Termin przekazania upominku organizator ustali wspólnie ze zwycięzcą, jednak nie może to być później niż do 5.12.2020 r.
 3. Uczestnikom akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innego Upominku o tej samej wartości.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do akcji promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w akcji promocyjnej.
 2. MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoska 3, 02-676 Warszawa jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach przeprowadzenia akcji.
 3. W związku z prowadzeniem akcji zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika oraz nr telefonu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w akcji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie akcji.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania akcji .
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.
 7. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
 8. Uczestnik akcji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Uczestnika akcji będą przechowywane przez okres trwania akcji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym Regulaminem. Regulamin akcji dostępny jest w Biurze BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „BioBazar – Twoja historia” na adres: MyEcolife Sp. z o.o. ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Zasady przeprowadzania akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 roku.

Warszawa, 19 listopada 2020 roku

Bądź na bieżąco!