Walentynkowy konkurs na BioBazarze Fabryka Norblina


Walentynkowy konkurs na BioBazarze Fabryka Norblina

Z okazji powiedzmy Walentynek mamy konkurs!   
Do wygrania 5 książek „Łowcy smaków. Cztery pory roku” z autografem autorki bloga True Taste Hunters Iny Rybarczyk!
Napisz w komentarzu kilka zdań o swoim ukochanym daniu z dzieciństwa. Jaka historia się z nim wiąże?
I wcale nie musi być miłosna, chociaż miłość to jedzenia to naszym zdaniem naprawdę piękne uczucie :)
Czekamy na Wasze komentarze pod postem na facebooku (facebook.com/BioBazar.Warszawa) do soboty, do końca dnia, zwycięzców poznacie w poniedziałek 18 lutego, powodzenia!
Regulamin konkursu dostępny w Punkcie Info BioBazaru i poniżej

REGULAMIN

Konkursu  „Łowcy smaków”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Regulamin określa zasady konkursu „Łowcy smaków” dla Klientów BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Organizatorem konkursu jest firma MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307724 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa osoba wyznaczona przez Organizatora w osobie Joanny Żuchlińskiej.
 4. Konkurs trwa od 14.02.2019 r. do 16.02.2019 r.
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).
 • ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Łowcy smaków” jest pozostawienie pod postem zamieszczonym na funpage’u BioBazaru Fabryka Norblina na Facebooku ogłaszającym konkurs komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: „Napisz w komentarzu kilka zdań o swoim ukochanym daniu z dzieciństwa. Jaka historia się z nim wiąże?”. Odpowiedź należy zamieścić w terminie od 14.02.2019 r. do 16.02.2019 r.
 2. 16.02.2019 r. Komisja Konkursowa w składzie – 3 osób z zespołu BioBazaru Fabryka Norblina pod przewodnictwem Joanny Żuchlińskiej wybierze 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, których autorzy otrzymają Nagrodę.
 3. 18.02.2019 r. Organizator ogłosi wyniki przesyłając wiadomości na Facebooku do Zwycięzców konkursu. Wiadomość o wygranej otrzymają wyłącznie Zwycięzcy konkursu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 • NAGRODA
 1. Nagrodę w konkursie „Łowcy smaków” stanowi książka „Łowcy smaków. Cztery pory roku” autorstwa Iny Rybarczyk w cenie 65 złotych brutto („Nagroda”).
 2. Odbiór Nagrody możliwy jest w Punkcie Informacyjnym BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie w środę i piątek w godzinach od 10.00 do 18.00 lub sobotę od 8.00 do 16.00 począwszy od 20.02.2019 r. do 30.03.2019 r., po tym terminie książki mogą zostać przekazane na poczet innych konkursów.
 3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innego Nagrody o tej samej wartości.
 • DANE OSOBOWE
 1. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
 2. MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoska 3, 02-676 Warszawa jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach przeprowadzenia konkursu.
 3. W związku z prowadzeniem konkursu zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym Regulaminem. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie BioBazar.com.pl oraz w Punkcie Informacyjnym BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Łowcy smaków” na adres: MyEcolife Sp. z o.o. ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2019 roku.

+ Brak komentarzy

Dodaj swój