Menu

Wiosną stawiamy na aktywność. Mamy dla Was 20 zaproszeń na trening indywidualny!

Wiosną stawiamy na aktywność. Zaczynamy od super akcji! Mamy dla Was 20 zaproszeń  od MIND YOUR BODY na cykl 2 treningów indywidualnych połączonych z doradztwem żywieniowym. Wartość jednego zaproszenia to 340 zł.

Jak otrzymać zaproszenie?
Zrób zakupy w środę lub piątek za min. 500 zł, a paragony dostarczycie do Biura BioBazaru. Akcja startuje 10.03 i trwa do wyczerpania zaproszeń.

Regulamin akcji dostępny jest w biurze BioBazaru i na www.biobazar.com.pl.

Studia MIND YOUR BODY znajdziecie w Warszawie na ul. Koszykowej 60/62/lokal 37 i w nowej lokalizacji na ul. Modzelewskiego 58a/lokal 89. Spotkacie tam niesamowitych trenerów, którzy nie tylko opracują Wasze treningi, ale dadzą wsparcie we wprowadzeniu właściwego żywienia i w rehabilitacji. Odwiedźcie mindyourbody.pl. Są świetni!

Genialną szefową MIND YOUR BODY, trenerkę personalną Malwinę Dmowską, mieliście okazję poznać podczas naszych sobotnich warsztatów gotowania na FB.

Malwina przekazała prawdziwy ogrom wiedzy na temat tego, jak połączyć treningi czy w ogóle aktywność fizyczną, z planem żywieniowym. Zobaczcie te warsztaty (https://www.facebook.com/BioBazar.Warszawa/videos/287176842820681) – będziecie zachwyceni!

REGULAMIN

akcji „Trening w MIND YOUR BODY za paragony”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady akcji „Trening w MIND YOUR BODY za paragony” dla Klientów BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Organizatorem akcji jest firmaMyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307724 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Nad prawidłowością przebiegu akcji czuwa osoba wyznaczona przez Organizatora w osobie Małgorzaty Wyczółkowskiej.
 4. Akcja jest realizowana wyłącznie na terenie BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie działającego przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa.
 5. Akcja trwa od 10.03.2021 r. do chwili wyczerpania Upominków (pula Upominków: 20 zaproszeń na cykl 2 treningów indywidualnych połączonych z doradztwem żywieniowym w studiach MIND YOUR BODY).
 6. Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).

§ 2

ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Trening w MIND YOUR BODY za paragony” jest dokonanie zakupów na BioBazarze Fabryka Norblina w Warszawie w dowolną środę lub piątek, począwszy od 10 marca 2021 roku (i kolejno 12, 17, 19 marca itd.) na łączną kwotę, co najmniej 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto) potwierdzonych paragonami fiskalnymi i zgłoszenie paragonów fiskalnych w tym samym dniu do biura BioBazaru, gdzie wydawany będzie Upominek. Prawo do otrzymania Upominku przysługuje wyłącznie w dniu dokonania na terenie BioBazaru w Warszawie zakupu produktów na kwotę co najmniej 500,00 złotych brutto.
 2. Suma paragonów na łączną kwotę co najmniej 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto) przedstawionych jednorazowo, upoważnia Uczestnika do odebrania tylko jednego Upominku. Pracownik biura BioBazaru pieczętuje paragon lub paragony przedstawione przez Uczestnika akcji specjalną pieczątką.
 3. Jeden paragon może być zgłoszony do akcji tylko jeden raz.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji następuje poprzez zgłoszenie się do Biura BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie i okazanie paragonu lub paragonów, z datą zakupu. Uczestnik podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego pracownikowi Biura BioBazaru Fabryka Norblina, który wpisuje dane na protokole odbioru. Każdy Uczestnik zgłaszający się do akcji musi złożyć czytelne podpisy w wyznaczonych do tego miejscach, potwierdzając dane osobowe.
 5. Brak okazania i umożliwienia pracownikom Organizatora opieczętowania paragonów potwierdzających zakup w danym dniu produktów na kwotę co najmniej 500,00 złotych brutto, wyłącza prawo do otrzymania Upominku.

§3

UPOMINEK

 1. Upominek w akcji „Trening w MIND YOUR BODY za paragony” stanowi zaproszenie na cykl 2 treningów indywidualnych połączonych z doradztwem żywieniowym w studiach MIND YOUR BODY o wartości 340 złotych brutto („Upominek”).
 2. Odbiór Upominku możliwy jest wyłącznie w biurze BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie w każdą środę i piątek w godzinach od 10.00 do 18.00, w dniu dokonania zakupu produktów na kwotę co najmniej 500,00 złotych.
 3. Uczestnikom akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innego Upominku o tej samej wartości.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do akcji promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w akcji promocyjnej.
 2. MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoska 3, 02-676 Warszawa jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach przeprowadzenia akcji.
 3. W związku z prowadzeniem akcji zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika oraz nr telefonu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w akcji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie akcji.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania akcji .
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.
 7. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
 8. Uczestnik akcji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Uczestnika akcji będą przechowywane przez okres trwania akcji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym Regulaminem. Regulamin akcji dostępny jest w Biurze BioBazaru Fabryka Norblina w Warszawie.
 2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Trening Mind Your Body za paragony” na adres: MyEcolife Sp. z o.o. ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Zasady przeprowadzania akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 roku.

Warszawa, 9 marca 2021 roku

Bądź na bieżąco!